• +376 349333
  • cluster.manager@actinn.ad
  • Andorra
Avís Legal

Avís Legal

1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de titularitat de l’Associació ACTUA Clúster de la Innovació i les Noves Tecnologies (en el successiu, “ACTINN”), domiciliada a Encamp (Principat d’Andorra), Av. Copríncep Francès 1, 5è pis, inscrita al registre d’associacions del Principat d’Andorra amb número 1/2016 i amb número de registre tributari U-801585-G. Vostè pot contactar amb ACTINN mitjançant el número de telèfon +376 349333 i l’adreça de correu electrònic cluster.manager@actinn.ad.

La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre l’activitat d’ACTINN amb relació a l’organització de les Jornades de la Innovació i de les noves tecnologies d’Andorra (en el successiu, “INNTEC”).

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa que també es troba a la seva disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

ACTINN es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, ACTINN recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat d’ACTINN o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als seus usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que ACTINN o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, ACTINN es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, ACTINN es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web en cas que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ACTINN mitjançant l’adreça de correu electrònic cluster.manager@actinn.ad, per tal que ACTINN pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5. Dret d’exclusió

ACTINN es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat d’ACTINN és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

6. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web

ACTiINN no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Altres

ACTINN no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

ACTINN no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

ACTINN no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i similars). Per tant, ACTINN no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, ACTINN tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ACTINN mitjançant l’adreça de correu electrònic cluster.manager@actinn.ad, per tal que ACTINN pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7. Autorització d’enllaços

ACTINN prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 26 d’abril del 2021.