• +376 349333
  • cluster.manager@actinn.ad
  • Andorra

Política de Privadesa

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part d’un fitxer de titularitat de l’Associació Actua Clúster de la Innovació i les Noves Tecnologies (en el successiu, “ACTINN”), denominat “Contactes” i inscrit degudament a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part d’ACTINN, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són atendre les seves demandes d’informació sobre l’activitat de l’associació, així com enviar-li, si s’escau, comunicacions comercials electròniques en relació amb l’activitat de l’associació i l’activitat dels seus socis, els seus col·laboradors i altres contactes d’aquesta. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviem s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que ACTINN pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, ACTINN li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, ACTINN l’informa que les dades de caràcter personal que li sol·licita són les estrictament necessàries per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Tanmateix, ACTINN l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent-li vostè de comunicar els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i ACTINN podrà, en tot cas, excloure`l d’entre els seus contactes en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, ACTINN l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic cluster.manager@actinn.ad, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Darrera actualització: 02 de gener del 2020.